Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове подаване

Най-актуални страници подаване

 • Ползваме данъчни облекчения до края на декември

 • Районният съд в Мездра си търси заседатели

 • Вентилация на офис и бизнес център, Поръчай вентилация на административни сгради, Вентилация на офис и бизнес център

 • Счетоводни услуги, обслужване и консултации

  Пълно фирмено счетоводство

  • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
  • Обработка на счетоводните документи
  • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
  • Отчитане на стоково – материални запаси
  • Регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
  • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
  • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
  • Справки за плащания и салда
  • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
  • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
  • Подаване на ГФО в търговския регистър.
  • Представителство пред органите на НАП и НОИ
  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

   - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
   - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
   - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
   - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)