Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове подаване

Счетоводни услуги, обслужване и консултации

Пълно фирмено счетоводство

 • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
 • Обработка на счетоводните документи
 • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
 • Отчитане на стоково – материални запаси
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
 • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
 • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
 • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
 • Справки за плащания и салда
 • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
 • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
 • Подаване на ГФО в търговския регистър.
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
 2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

  - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
  - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
  - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)