Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове бизнес

Нови интернет страници бизнес

 • Фактор - рекламна агенция Promotion TOPS

 • Максофт- рекламни материали и сувенири Работни бизнес календари Лайт 3 тела

 • Най-актуални страници бизнес

 • сн.4

 • сн.2

 • сн.1

 • Счетоводни услуги, обслужване и консултации

  Счетоводни услуги и консултации

  Ползвайки нашите услуги:

  • Вие ще улесните работата си с данъчната администрация /или този компонент от Вашия бизнес може изобщо да отсъства/
  • имате текущ поглед върху състоянието на бизнес Ви
  • следим за Вас всички промени в данъчното и осигурително законодателство
  • бързи и ефективни решения на възникнали казуси
  • данъчна защита за нашите клиенти

  Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно вижте с какво може да ви помогнем и просто ни се обадете.  Фирмено счетоводство

  • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
  • Обработка на счетоводните документи
  • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
  • Отчитане на стоково – материални запаси
  • Регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
  • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
  • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
  • Справки за плащания и салда
  • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
  • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
  • Подаване на ГФО в търговския регистър.
  • Представителство пред органите на НАП и НОИ
  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

   - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
   - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
   - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
   - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
  Финансови и данъчни консултации

  1. Финансови и икономически анализи и прогнози
  2. икономическа обосновка на бизнес планове;
  3. представителство пред кредитни институции;
  4. данъчна защита;
  5. обжалване на данъчни и ревизионни актове;

   

  Трудово-правни консултации

  1. Изготвяне на трудови и граждански договори
  2. Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
  3. Изготвяне на ведомости за заплати
  4. Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
  5. Издаване и попълване на трудови кнжки
  6. Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
  7. Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
  8. Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
  9. Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
  10. Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета.
  Допълнителни услуги

  1. Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество.
  2. Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
  3. Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
  4. Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
  5. Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
  6. Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства.

  Фирмено счетоводство

  • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
  • Обработка на счетоводните документи
  • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
  • Отчитане на стоково – материални запаси
  • Регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
  • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
  • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
  • Справки за плащания и салда
  • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
  • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
  • Подаване на ГФО в търговския регистър.
  • Представителство пред органите на НАП и НОИ
  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

   - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
   - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
   - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
   - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
  Финансови и данъчни консултации

  1. Финансови и икономически анализи и прогнози
  2. икономическа обосновка на бизнес планове;
  3. представителство пред кредитни институции;
  4. данъчна защита;
  5. обжалване на данъчни и ревизионни актове;

   

  Трудово-правни консултации

  1. Изготвяне на трудови и граждански договори
  2. Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
  3. Изготвяне на ведомости за заплати
  4. Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
  5. Издаване и попълване на трудови кнжки
  6. Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
  7. Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
  8. Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
  9. Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
  10. Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета.
  Допълнителни услуги

  1. Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество.
  2. Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
  3. Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
  4. Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
  5. Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
  6. Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства.