Счетоводни услуги и консултации

Ползвайки нашите услуги:

 • Вие ще улесните работата си с данъчната администрация /или този компонент от Вашия бизнес може изобщо да отсъства/
 • имате текущ поглед върху състоянието на бизнес Ви
 • следим за Вас всички промени в данъчното и осигурително законодателство
 • бързи и ефективни решения на възникнали казуси
 • данъчна защита за нашите клиенти

Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно вижте с какво може да ви помогнем и просто ни се обадете.


Фирмено счетоводство

 • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
 • Обработка на счетоводните документи
 • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
 • Отчитане на стоково – материални запаси
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
 • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
 • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
 • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
 • Справки за плащания и салда
 • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
 • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
 • Подаване на ГФО в търговския регистър.
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
 2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

  - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
  - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
  - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
Финансови и данъчни консултации

 1. Финансови и икономически анализи и прогнози
 2. икономическа обосновка на бизнес планове;
 3. представителство пред кредитни институции;
 4. данъчна защита;
 5. обжалване на данъчни и ревизионни актове;

 

Трудово-правни консултации

 1. Изготвяне на трудови и граждански договори
 2. Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
 3. Изготвяне на ведомости за заплати
 4. Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
 5. Издаване и попълване на трудови кнжки
 6. Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
 7. Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
 8. Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
 9. Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
 10. Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета.
Допълнителни услуги

 1. Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество.
 2. Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
 3. Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
 4. Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
 5. Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
 6. Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства.

Начало / Услуги
ЕВДИТО ЕООД, София © 2019 design: pmdstudio